නිර්දෝෂී ගුණාත්මක භාවයෙන් යුත් ලෝක මට්ටමේ රෙදිපිළි නිෂ්පාදකයා

Exploring the Versatility and Creativity of Knit Fabrics

ද්විත්ව ගෙතුම් රෙදි වලින් නිමවන ලද රෙදිපිළි කර්මාන්තයේ කැපී පෙනෙන පෙනුමකි. මෙම රෙදි වල දෙපැත්තේ ලූප ඇත, ඉඳිකටු දෙකක් නිර්මාණය කර ඇත.

නවතම ලිපිය"